Over Argus

Over Argus

De band vindt zijn oorsprong eind 2008.

Ton en Wim die in de jaren ’70 in een plaatselijke jongerensoos muziek maakten, komen elkaar nog regelmatig tegen en steevast was er elke keer weer de opmerking “we moeten eigenlijk toch maar weer eens wat gaan doen”

Tja, het was alweer zo lang geleden dat ze de instrumenten zelfs maar aangeraakt hadden, en weinig tijd met alle dagelijkse beslommeringen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en eindelijk werd de knoop toch door gehakt… goed dan, we gaan d’r voor!!

Er moesten nog wat mensen gevonden worden, en wat gaan we spelen?

Ton die bijna elke muzikant uit de regio kent ging eens netwerken.

Al snel kwam bassist en ouwe kameraad Ed de Groot in zicht en die had er wel weer zin in om in een band te gaan spelen. Ed kende uit zijn vorige bands (Oalnego en Madman Einstein) toetsenist en zanger Frans Nooijen nog dus die maar vragen! Frans speelt nog bij feestband Quatz maar hij had wel zin om weer écht muziek te gaan maken.

We waren al met vieren.

Een drummer konden we zo dicht bij huis niet vinden, dus dan maar op de muzikantenbank en jawel hoor, al snel werd Jos van den Heuvel gevonden en de band was geboren.

Wat we gingen spelen was al snel duidelijk… progressieve rock en géén covers.

In 2010 een voorzichtige try-out die goed ontvangen werd, voor ons een reden om er nog harder aan te gaan werken om een avondvullend programma te gaan maken.

Nieuws om even te vermelden, sinds september 2010 is Jos onze drummer weg bij de band op doktersadvies en sinds januari 2011, is er een nieuwe drummer bijgekomen genaamd Sven, dus we zijn weer compleet. Na een succesvolle tijd en het mede realiseren van ons debuut album Tell me heeft Sven aangegeven om zich meer te gaan leggen op een andere muziek stroom.

Na een zoektocht van slechts een paar weken kwamen we Marijn tegen.

Een doorgewinterde drummer uit de progrock scene.

In 2019 heeft Wim een medische aandoening gekregen waardoor gitaarspelen erg moeilijk is geworden en heeft hij daarom aangegeven zich meer op toetsen te willen neerleggen.

Een nieuwe sologitarist moest er komen en Marijn wist wel iemand namelijk de sologitarist uit zijn ander project een Pink Floyd tribute band. Zijn naam is Jos de Jong en toen was Argus geen 5 maar een 6 mans formatie met nog meer melodieuze mogelijkheden echter 2 toetsenmannen ja dan is de sky the limit.

Sinds medio 2021 vormden Ton Wim Frans Ed Jos en Marijn Argus maar……..

Doordat Wim stopte met muziek maken hadden we vrij snel een nieuwe tweede toetsenist genaamd Renier. Het Argus roer ging hiermee nee beetje om naar nog meer richting melodieuzere muziek wat uiteindelijk resulteerde in het vertrek van Jos en Ton die zich niet helemaal meer vonden passen in Argus. Resultaat twee nieuwe gitaristen genaamd Naud en …… ja Wim! dezelfde Wim die eigenlijk was gestopt maar heel graag nu de tweede gitarist wil zijn dus zo geschiede.

Vanaf 2024 is Argus dus Wim Naud Ed Frans Renier en Marijn.

The band originated at the end of 2008.

Ton and Wim, who made music in a local youth club in the 1970s, still regularly bump into each other and there was always the comment “we should really do something again”

Well, it had been so long since they had even touched the instruments, and little time with all the day-to-day worries. But the blood creeps where it cannot go and finally the decision was made … well then, we go for it !!

Some people still had to be found, and what are we going to play?

Ton, who knows almost every musician in the region, once started networking.

Soon bass player and old comrade Ed de Groot came into our view and he was looking forward to playing in a band again. Ed knew from his previous bands (Oalnego and Madman Einstein) keyboard player and singer Frans Nooijen so they just ask! Frans still plays with party band Quatz, but he felt like making real music again.

We were already four of us.

We couldn’t find a drummer that close to home, so then we went to the musician’s sofa and yes, soon Jos van den Heuvel was found and the band was born.

It soon became clear what we were going to play … progressive rock and no covers.

In 2010 a careful try-out that was well received, for us a reason to work even harder to make an evening-filling program.

News to mention, since September 2010 Jos our drummer has left the band on doctor’s advice and since January 2011, a new drummer has been added named Sven, so we are complete again. After a successful time and co-realizing our debut album Tell me, Sven has indicated to focus more on a different music stream.

After a search of only a few weeks we came across

Marijn. A seasoned drummer from the prog rock scene.

In 2019 Wim got a medical condition that made playing the guitar very difficult and he has therefore indicated that he wants to focus more on keys.

A new sologitarist had to come and Marijn knew someone namely the sologitarist from his other project a Pink Floyd tribute band. His name is Jos de Jong and then Argus was not a 5 but a 6 man formation with even more melodic possibilitie. With 2 keyboard players indeed then the sky was the limit.

Since mid-2021, Ton Wim Frans Ed Jos and Marijn are Argus however…..

Because Wim stopped making music, we soon had a new second keyboard player named
Renier. The Argus changed course a bit to more melodic music
which eventually resulted in the departure of Jos and Ton who didn’t quite find themselves anymore in Argus. Result: two new guitarists named Naud and …… yes Wim! the same Wim who
Actually had stopped, but would love to be the second guitarist now, so that’s how it happened.

From 2024 onwards, Argus will be Wim, Naud, Ed, Frans, Renier and Marijn.

X