Argus 5 nu 6 | Argus 5 now 6

Englisch translation below.
Pasen 2020, het was prachtig weer met een gemiddelde temperatuur van 20 graden.
We waren klaar met inspelen van ons album The Outsider en lag nu in de studio om te worden geproduceerd. Gewoon geen vuiltje aan de lucht zoals dat zo mooi heet. Alles mooi op schema er kan niks meer fout gaan. Maar voor onze gitarist Wim werd het een Pasen om nooit te vergeten.

Uit het niets kreeg hij verlamming verschijnselen aan de linkerkant van zijn lichaam. In allerijl naar het ziekenhuis waar al snel bleek dat het om een herseninfarct ging, een lichte weliswaar maar wel één met grote gevolgen. Het gevoel in de linker ringvinger en pink was helemaal weg. Als gitarist (rechtshandig) kun je dan niet zo zuiver meer voelen waar je je vingers neerzet voor de akkoorden en ook voel je niet hoe hard je de snaren moet aandrukken. Vreselijk nieuws was dit.
Maar Wim eeuwige optimist als hij is ging flink oefenen en kreeg zowaar deze handicap onder de knie en inderdaad na een paar repetities ging het alweer bijna als vanouds. Tot een week of zes na Pasen. Wederom verlamming verschijnselen ondanks alle medicatie en het opgeven van Wim zijn geliefde bak koffie toch weer… maar nu aan de rechterkant.
Behalve het gevoel in de vingers van de linkerhand is nu de fijne motoriek aan de rechterkant stuk. Als gitarist ben je dan wel zwaar gehandicapt en wordt spelen op de gitaar bijna onmogelijk op dit niveau. Na meer dan een jaar keihard oefenen en oefenen dag in dag uit heeft onze Wim aangegeven niet langer gitaar te kunnen spelen in Argus. Hooguit een beetje mee tokkelen maar daar houd het dan ook echt mee op. We moesten maar op zoek naar een vervanger was zijn relaas maar dat kan niet. Wim is niet te vervangen.
Uiteindelijk is ons album uitgekomen eind vorig jaar en is een doorslaand succes en zodra Corona niet langer dodelijk is voor zoveel mensen en we weer de planken op mogen willen we wel de Argus kwaliteit neerzetten wat jullie van ons gewend zijn. Met zijn allen vergaderd begin van het jaar en tot het besluit gekomen om toch een vervanger op gitaar te gaan zoeken voor Wim. Want Wim geeft ook aan niet langer gitaar te kunnen en durven spelen op dit niveau. Maar Wim geeft wel meteen aan Argus niet te gaan verlaten. Sowieso is hij de drijvende kracht achter onze songs, composities komen immers voor 99% uit zijn koker maar Wim speelt ook toetsen, dwarsfluit en nog tal van andere instrumenten. Dat gaat wel goed ondanks de beperkingen welke hij nu heeft.
We zijn gaan zoeken en hebben gevonden !!!
Dames en heren, met trots kunnen we jullie melden dat vanaf vandaag 10 april ’21 de band Argus voortaan bestaat uit 6 personen en zijn we blij te mogen aankondigen dat de grootmeester op gitaar Jos de Jong is toegetreden tot Argus.

Tot snel in een concertzaal bij jou in de buurt.

Easter 2020, it was beautiful weather with an average temperature of 20 degrees.
We had finished recording our album The Outsider and send it too the studio to be produced. Not a cloud in the sky. Everything nicely on schedule nothing can go wrong. But for our guitarist Wim it became an Easter to remember.

Out of nowhere, he developed paralysis on the left side of his body. Rushed to the hospital where it soon became apparent that it was a stroke, a slight one but one with major consequences. The feeling in the left ring finger and pinky was completely gone. As a guitarist (right-handed) you can no longer feel so pure where you put your fingers in front of the chords and you also do not feel how hard you have to press the strings. Terrible news this was.
But Wim’s eternal optimist as he is went to practice a lot and actually mastered this handicap and indeed after a few rehearsals it was almost as usual. Up to six weeks after Easter. Again paralysis symptoms despite all the medication and giving up Wim’s beloved cup of coffee again… but now on the right.
In addition to the feeling in the fingers of the left hand, the fine motor skills on the right side are now broken. As a guitarist you are severely disabled and playing on the guitar becomes almost impossible at this level. After a year of hard practice and practice day in and day out, our Wim has indicated that he can no longer play guitar in Argus. At most a bit of strumming but that really stop there. We just had to look for a replacement was his account, but we can’t. Wim cannot be replaced.
In the end, our album was released at the end of last year and is a resounding success and as soon as Corona is no longer deadly for so many people and we are allowed back on stage we want to put on the Argus quality that you are used to from us. We all met at the beginning of the year and decided to find a replacement on guitar for Wim. Because Wim also indicates that he can no longer and dare to play guitar at this level. But Wim immediately indicates that he will not leave Argus. In any case, he is the driving force behind our songs, after all compositions come out of his sleeve 99% but Wim also plays keys, flute and many other instruments. That’s going well despite the limitations he has now.
We went looking and found !!!
Ladies and gentlemen, we are proud to inform you that from today 10 April ’21 the band Argus now consists of 6 people and we are pleased to announce that the grandmaster on guitar Jos de Jong has joined Argus.

See you soon in a venue nearby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

X